download
Pferdle: "Komm, mir spielat a Partie Schach!"
Äffle: "Noi noi, du Lombaseggele nemmsch mir dauernd d'Figura weg!"