download
Äffle: "Schütt no a baar Lider Wasser en d'Supp, 's Pferdle brengt no an Gaul mit!"